top of page

This page is under construction. Please visit again in a few days. For more information, contact us via school@la-bs.be

LABS bvba – privacyverklaring

LABS bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij zaakvoerder Charlotte Bauwens via +32494481717 of school@la-bs.be (zie www.la-bs.be/privacy).

 

Verwerkingsdoeleinden

 

LABS bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

 

In wat volgt wordt uitgegaan van klanten/studenten die meerderjarig zijn (≥18 jaar), zo niet slaat klant/student op de ouder of voogd die voor de cursus of (les)activiteit student boekte en in zijn/haar naam de genoemde documenten van LABS bvba tekent.

 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Europese wetgeving rond AVG/Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR/General Data Protection Regulation) die in voege trad op 25/05/2018.

 

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant/student steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

 

LABS bvba verkrijgt persoonlijke informatie van klanten/studenten ofwel via direct contact (via de ondertekening van het huishoudelijk reglement en/of contactformulier – zie lager) ofwel voorafgaand via de zakenpartners of agents via dewelke de klant/student (of zijn/haar ouder of voogd) een (les)activiteit boekte, georganiseerd door LABS bvba.

Huishoudelijk reglement en contactformulier

Schriftelijke toestemming voor communicatie via telefoon, sms, WhatsApp en verwerking van de daartoe benodigde contactgegevens wordt bijkomend gevraagd aan de klant/student bij de aanvang van lesactiviteiten, in de vorm van ondertekening van het huishoudelijk reglement van de school en/of bij wijze van het ‘contactformulier LABS bvba’ dat bij intake wordt voorgelegd aan de klant/student.

 

Foto’s, audio- en video-opnames

 

Via dezelfde weg (ondertekening van het huishoudelijk reglement en/of het contactformulier) wordt de klant/student toestemming gevraagd voor het verzamelen, verwerken of gebruiken van audio- en/of beeldmateriaal. Het gaat hierbij meerbepaald om foto’s of andere opnames die van klanten/studenten worden gemaakt in het kader van schoolactiviteiten of extracurriculaire (les)activiteiten georganiseerd door LABS bvba. Bij instemming behoudt LABS bvba zich het recht om deze te gebruiken in lesmateriaal of toekomstige communicatie die van het LABS bvba uitgaat t.a.v. derden. De klant/student behoudt vanzelfsprekend te allen tijde het recht om steeds, op eenvoudig verzoek (via school@la-bs.be), specifieke foto’s of ander materiaal te laten verwijderen.

 

Overmaken aan derden

 

Gegevens verzameld door LABS bvba worden nooit om commerciële redenen gedeeld met derden. Indien dit noodzakelijk is voor de goede werking van lessen of samenwerking met de gastgezinnen worden enkel de daartoe strikt vereiste persoonsgegevens van de klant/student gedeeld met lesgevers of gastouders die met LABS bvba een contractueel samenwerkingsverband hebben.

LABS bvba vereist dat genoemde derden/ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de privacy en persoonsgegevens van onze klanten.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

 

De klant/student heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).

Bovendien, heeft de klant/student het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant/student gevraagd om:

Direct marketing

LABS bvba doet heden niet aan direct marketing en deelt geen gegevens met derden met dit oogmerk. De klant/student heeft evenwel steeds het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Vragen of klachten

Alle vragen, bedenkingen of klachten zijn steeds welkom bij Charlotte Bauwens op telefoonnummer +32494481717 of via email op school@la-bs.be.

De klant/student beschikt tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Bedrijfsgegevens LABS bvba

 

Ondernemingsnummer BE0647.647.323

Adres: Kipdorp 38 – 2000 Antwerpen – België

Contactgegevens: Telefoon: +32494481717 E-mailadres:   school@la-bs.be en privacy@la-bs.be

Website:www.la-bs.be en www.la-bs.be/privacy

Sociale media-accounts.  www.facebook.com/labsantwerpen  en www.instagram.com/labsantwerpen 

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
bottom of page