CNaVT november 2018 - Praktische informatie

LABS is een officieel examencentrum voor het behalen van een Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (Certificate of Dutch as Foreign Language) of CNaVT.

For English, click << here >>

Datum examen: 18-11-2018​

Start examen: 9.30u

Deadline inschrijving: 15-10-2018

Locatie: Kipdorp 38, 2000 Antwerpen

Prijs: 121€

 • Het examen gaat door op zondag 18 november 2018 en het adres is Kipdorp 38, 2000 Antwerpen. Je kunt inschrijven t.e.m. 15 oktober 2018.

 • We starten stipt om 9u30. Hou de hele dag vrij want het einduur kennen we pas als alle inschrijvingen binnen zijn.

 • Kom je van ver? Hou er dan rekening mee dat Antwerpen dit jaar erg moeilijk bereikbaar is door de vele wegenwerken. Kom bij voorkeur met de trein.

 • Breng je identiteitskaart of paspoort mee zodat we kunnen controleren of je inderdaad bent wie je zegt te zijn.

 • Breng schrijfgerief mee en een papieren woordenboek in je eigen taal. Digitale woordenboeken zijn niet toegestaan.

 • Breng ook je lunch mee want op zondag zijn veel handelszaken in de buurt gesloten.

Het examen

 • Het examen bestaat uit drie delen: A. Luisteren/schrijven B. Lezen/schrijven en C. Spreken.

 • Het gedeelte spreken wordt door ons afgenomen en opgenomen. De audiobestanden en examens worden naar de KU Leuven gestuurd voor beoordeling. Bij deel C mag je geen woordenboek gebruiken.

 • Deelnemen aan het examen kost bij ons 121.

 • LABS is een erkend examencentrum voor CNaVT. Alle examens - voor alle examencentra, nationaal en wereldwijd - worden centraal gecorrigeerd en beoordeeld door het CTO

 • Meer informatie vind je op de website van het CNaVT: www.cnavt.org.

Hoe inschrijven?

 • Het bedrag van 121€ schrijf je over op rekeningnummer (IBAN) BE33 3631 5722 7946 (BIC: BBRUBEBB) met de vermelding "CNaVT + jouw naam".

 • Om je te kunnen inschrijven, hebben we van jou via e-mail de volgende informatie nodig:

  • Voornaam

  • Familienaam

  • Adres, woonplaats en postcode

  • Moedertaal

  • Beroep

  • Geboorteplaats

  • Geboortedatum

  • Geboorteland

  • E-mailadres

  • Jouw opleidingsniveau:

   • basisonderwijs

   • middelbare school

   • hogeschool

   • universiteit

   • doctoraat

  • Zet ook in je e-mail aan welk examen je wenst deel te nemen:

   • Maatschappelijk informeel (INFO) - A2

   • Maatschappelijk formeel (FORM) - B1

   • Zakelijk professioneel (PROF) – B2

   • Educatief Startbekwaam (STRT) – B2

   • Educatief professioneel (EDUP) – C1

Schrijf je op tijd in!

Ten laatste op 15 oktober 2018 moet jouw volledige inschrijving bij ons binnen zijn: we moeten beschikken over alle hogergenoemde informatie en het inschrijvingsgeld moet op dat moment op onze rekening staan. Zo niet kunnen we jouw inschrijving NIET in orde brengen! Deze deadline wordt niet bepaald door ons, maar door de KULeuven/Taalunie en inschrijven na de deadline is dus niet mogelijk.

Voorbereiding

Je hoeft geen student te zijn bij LABS, iedereen kan bij ons het examen komen afleggen: Je kunt je volledig zelfstandig voorbereiden op het examen (klik hier voor meer informatie) of je kunt je bij ons (afzonderlijk) inschrijven voor individuele begeleiding: LABS kan je coachen bij de voorbereiding van het examen en je kunt bij ons ook lessen Nederlands volgen, privé of in groep, lokaal of online. Contacteer ons tijdig voor prijzen en meer informatie via school@la-bs.be

Resultaten

De resultaten worden door het CTO/KULeuven per post bekendgemaakt in februari en augustus. Zorg bij het inschrijven dus dat je jouw eigen adres opgeeft (en niet dat van een verblijfplaats of gastgezin) zodat je een paar maanden later de resultaten per post zeker ontvangt. 

Voor welk examen schrijf ik me best in?

Onze ervaring is dat veel mensen zich inschrijven zonder zich goed te informeren over de examens of zonder goed na te denken over hun keuze - en bijgevolg niet slagen. Het CNaVT biedt vijf examens voor mensen die Nederlands als Vreemde Taal leren. De examens toetsen talig functioneren op vier verschillende niveaus. Elk examen is bovendien geplaatst in een specifiek domein (maatschappelijk, educatief of professioneel) en heeft aparte doelstellingen. Het zijn profielexamens: elk examen komt overeen met een bepaald taalprofiel. Ze komen ook overeen met een Europees taalniveau (ERK), maar kies vooral een examen dat bij jouw profiel past:

Maatschappelijk informeel (INFO) - A2

Maatschappelijk formeel (FORM) - B1

Zakelijk professioneel (PROF) – B2

Educatief Startbekwaam (STRT) – B2

Educatief professioneel (EDUP)  – C1

Enkele tips:

- Doe bijvoorbeeld het professionele examen niet mee als je geen professionele ervaring hebt in je moedertaal.

- Doe het examen startbekraam niet als je ook in je moedertaal niet aan de universiteit zou gaan studeren.

- Doe het examen B1 niet als je op deze pagina de Engelse vertaling nodig hebt om de Nederlandse te begrijpen of als je via e-mail met ons communiceert in het Engels. Voor het examen B1 moet je makkelijk een eenvoudige e-mail kunnen schrijven.

- Ben je jonger dan 18? Dan zijn alleen informeel en formeel zijn haalbaar.

- De examens PROF en EDUP zijn moeilijk haalbaar als je grammatica niet quasi perfect is.

- Denk er ook aan dat er 1 jaar tijd moet zitten tussen jouw deelname aan hetzelfde examen: als je te hoog mikt en niet slaagt, moet je dus lang wachten.

Voor meer informatie over de examens, zie http://cnavt.org/het-examen-nederlands.  

Volgend examen

Na het examen in november 2018, wordt bij alle CNaVT examencentra de volgende ronde examens georganiseerd in mei 2019. Zo gauw de datum vastgelegd is, wordt deze hier bekend gemaakt.

Privacy

LABS bvba hecht veel belang aan jouw privacy en respecteert de Europese wetgeving hieromtrent (GDPR). De gegevens die je ons verschaft bij inschrijving worden niet met derden gedeeld en niet voor andere doeleinden gebruikt. Klik hier voor meer informatie over onze privacy policy.

CNaVT November 2018 - Practical information

LABS is a recognised exam centre and organises language proficiency exams leading to a Certificate of Dutch as Foreign Language (CNaVT).

Next exam: 2018-11-18

Starts at: 9:30 a.m.

Deadline for enrolment: 2018-10-15

Location: Kipdorp 38, 2000 Antwerpen

Price: 121

 • The next exam will take place on Sunday, the 18th of November, in our school located at Kipdorp 38, 2000 Antwerp, Belgium.

 • We start at 9:30 a.m. sharp, please reserve the whole day, since an exact end hour can only be determined when all participants have signed up.

 • Coming from outside of town? Keep in mind that this year, Antwerp is utterly difficult to reach due to the many road works. Preferably come by train, the train station being at just a 10 minute walk from the school.

 • Bring your identity card or passport so that we can check whether you are indeed who you say you are.

 • Bring along a pen and a paper dictionary in your own language. Digital dictionaries are not allowed.

 • Also bring lunch, because on Sundays many shops are closed in this part of the city.

About the exam

 • The exam consists of three parts: A. Listening/writing B. Reading/writing and C. Speaking.

 • The latter part, speaking, is conducted and recorded by our personnel. The audio files, enclosed with the rest of the exam, are sent to the KU Leuven (University of Leuven) to be assessed by their services. For part C, the use of a dictionary is not allowed.

 • The admission fee for the exam is fixed at 121.

 • LABS is a recognised exam centre for organising the CNaVT exam. All exams - for all CNaVT centres, nationally and worldwide - are assessed and graded by the CTO

 • For more information,about the CNaVT exam, please consult cnavt.org/en/introduction first.

How to enrol?

 • Admission will only be considered final upon receipt of your payment of 121 on our bank account (IBAN) BE33 3631 5722 7946 (BIC: BBRUBEBB) with “CNaVT + your name” as a reference.

 • To enrol, please make sure to provide us with the following personal information via e-mail:

  • Name

  • Surname

  • Address, place of residence and zip code

  • Native language

  • Profession

  • Birthplace

  • Date of birth

  • Country of birth

  • Email address

  • Your level of education:

   • primary school

   • high school

   • college

   • university

   • PhD

  • Indicate clearly for which exam you want to enrol:

   • Maatschappelijk informeel (INFO) - A2

   • Maatschappelijk formeel (FORM) - B1

   • Zakelijk professioneel (PROF) – B2

   • Educatief Startbekwaam (STRT) – B2

   • Educatief professioneel (EDUP) – C1

Mind the deadline!

In order to be able to finalize your admission, we need to receive both your enrolment and payment before October 15th: all of the aformentioned personal information and your payment of the admission fee need to have reached us in time. IF NOT, we won't be able to register you for the exam. This deadline is not fixed by us, but by the KULeuven/Taalunie and once the deadline has passed, enrolment will no longer be possible.

Preparation

You don't have to be a student at our school to take the CNaVT exam with us: the exams are open to everybody. You can prepare for the exam on your own (click here for more information) or you can contact us to help you get prepared. LABS can coach you through the preparation process and/or you could take Dutch classes, individually or in group, local or online. Contact us on beforehand for prices and further information via school@la-bs.be

Results

The results will be communicated by (land) mail in februari and august by the CTO/KULeuven, who grade the tests centrally. Make sure you enrol with your own address (and not that of a temporary residence or host family), so that you are sure to receive your results in the mail a few months after taking the test.

Which exam would you advise me to take?

In our experience, many students enrol for an exam without knowing on beforehand what the different exams exactly stand for or without the necessary assessment of their specific needs - causing a mismatch and/or fail regarding. The CNaVT offers five exams for whom wants to learn Dutch as a foreign language. The exams evaluate linguistic functioning on four different levels. Moreover, every exam is situated against a specific (societal, educational or professional) domain and has separate goals. Every exam corresponds with a specific linguistic profile, rather than just a certain proficiency level. They are each matched with a European language level (CEFR), but we strongly suggest that you choose a level that fits your linguistic profile:

Maatschappelijk informeel (INFO) - A2

Maatschappelijk formeel (FORM) - B1

Zakelijk professioneel (PROF) – B2

Educatief Startbekwaam (STRT) – B2

Educatief professioneel (EDUP) – C1

A few pointers:

- You should only select the 'professional' exam if you have professional experience in your mother tongue. 

- Don't take the exam 'startbekwaam' if your mother tongue proficiency wouldn't allow you to attend university in your own language.

- Don't select the B1 level if you need the English translation on this page or if you communicate with us in English over email. To qualify for the B1 exam, you should be able to write up a rather simple email. 

- If you're under 18, probably only 'informeel' and 'informeel' are within reach.

- The PROF and EDUP exams really are only within reach if your Dutch grammar is close to perfect. 

- Be aware that there is an obligatory waiting period of one year in between the taking of two consecutive exams of the same level. If you aim too high right off the bat, you might end up having to wait a long time even if you're better prepared the second time.

More information on the different exams, please visit http://cnavt.org/en/introduction 

Next exam

After the November exam, the next round of exams will take place in all CNaVT exam centres in the course of the month of May 2019. The exact day and hour will be published here once the date is picked.

Privacy

LABS bvba cares a great deal about your privacy and respects the European legislation (GDPR) in this regard. The information required for enrolment won't be used for other purposes. Click here for further information on our privacy policy.

^^Take me back to the top ^^

 
 
 
 
 
 
 
 
 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle

LABS bvba

Kipdorp 38

2000 Antwerpen

België

+32(0)494/48.17.17

BE0647.647.323

school@la-bs.be

www.la-bs.be

Facebook: labsantwerpen

Instagram: labsantwerpen